مدیر کل ثبت اثار تاریخی از به روز شدن فهرست موقت میراث طبیعی و تاریخی ایران در یونسکو با ۱۵۰ عنوان خبر دادو گفت:تا پایان سال این فهرست که اکنونبیش از ۴۰ عنوان در ان ثبت شده نهایی می شود.