در چهارمین نشست کمیته میراث جهانی((قنات های ایران))ثبت جهانی شدند پرونده قنات های ایرانی به فهرست میراث تاریخی_فرهنگی یونسکو اضافه شد.