جشن سده؛ ضیافتی برای آتش

آتش، مظهر قدرت کشف آتش یکی از مهمترین دستاوردهای انسان بود. پختن حیوانات شکار‌شده، نرم کردن فلزات و دفاع در برابر حیوانات همه و همه حاصل پیدایش آتش بود. آتش در فرهنگ هند و ایران جایگاه ویژه‌ای دارد و افسانه‌ها و روایات متعددی درباره آن وجود دارد. در کتاب مقدس زرتشتیان، اوستا و کتاب‌های فارسی میانه، اسطوره‌ها […]